Statut
Polskiej Marynarki Gwiezdnej

uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Marynarki Gwiezdnej dnia 11.09.2055,
z późniejszymi poprawkami

SPIS TREŚCI

Rozdział I - Polska Marynarka Gwiezdna
Rozdział II - Głównodowodzący oraz Rada PMG
Rozdział III - Zgromadzenie Ogólne PMG
Rozdział IV - Stopnie służbowe w PMG
Rozdział V - Armia Księżyc i Armia Mars
Rozdział VI - Akademia Gwiezdna
Rozdział VII - Galaktyczny podział terytorialny
Rozdział VIII - Dyrektywy
Rozdział IX - Postanowienia Końcowe

Załącznik I - Zbiór Dyrektyw

Rozdział I
Polska Marynarka Gwiezdna

Art. 1.
Polska Marynarka Gwiezdna, zwana dalej PMG:
1) Jest armią kosmiczną Wielkiej Rzeczypospolitej.
2) Należy do Piątego Polskiego Korpusu Inwazyjnego.
3) Składa się z dwóch półautonomicznych jednostek: Armii Księżyc i Armii Mars.
4) Jest całkowicie podporządkowana Naczelnikowi Państwa Polskiego.
5) Broni najdalszych granic Wielkiej Rzeczypospolitej.
6) Kontroluje i zarządza posiadłościami polskimi poza Ziemią.
7) Stoi na straży pokoju i porządku w Kosmosie.
8) Jest niezwyciężona.

Art. 2.
Armia PMG składa się z jednostek szturmowych, Floty Gwiezdnej, oddziałów lotniczych, transportowych, specjalnych i logistycznych.

Art. 3.
Władzę zwierzchnią w PMG sprawują:
1) Głównodowodzący PMG.
2) Rada PMG i jej organa.
3) Zgromadzenie Ogólne PMG.

Art. 4.
Dowództwo PMG w pełni podlega Sztabowi Generalnemu Polskich Sił Zbrojnych i dowództwu V Polskiego Korpusu Inwazyjnego, Ministerstwu Wojny Wielkiej Rzeczypospolitej, Naczelnikowi Państwa Polskiego oraz obowiązującemu prawu polskiemu oraz międzynarodowemu.

Art. 5.
PMG zachowuje pełną neutralność w sprawach politycznych.

Art. 6.
Główny sztab PMG i stała siedziba dowództwa mieści się na Stacji Kosmicznej Kopernik II.

Art. 7.
Okrętami flagowymi PMG są okręty flagowe Armii Księżyc i Armii Mars.

 

Rozdział II
Głównodowodzący oraz Rada PMG

Art. 8.
Najwyższą władzę w PMG sprawuje Głównodowodzący PMG.

Art. 9.
Głównodowodzący PMG mianowany jest przez ministra wojny Wielkiej Rzeczypospolitej bądź osobiście przez Naczelnika Państwa Polskiego ze względu na swoją rangę i zdolności przywódcze. Piastuje urząd, dopóki nie odejdzie na emeryturę albo w inny sposób opuści stanowisko.

Art. 10.
Głównodowodzący PMG:
1) Jest przewodniczącym Rady PMG oraz Zgromadzenia Ogólnego PMG.
2) Jest zwierzchnim dowódcą wszystkich flot i oddziałów.
3) Zarządza i kieruje strukturami PMG.
4) Powołuje i odwołuje członków Rady PMG, a także dowódców flot i oddziałów oraz innych jednostek PMG bądź podległych pod nią organizacji.
5) Ma ostatnie słowo we wszystkich kluczowych decyzjach PMG, jednak w niektórych przypadkach, Rada PMG może zdecydować inaczej (patrz: Art. 25.).
6) Pełni funkcje reprezentacyjne.
7) Pełni zwierzchnictwo nad misjami dyplomatycznymi.
8) Kieruje komisją rekrutacyjną i oddziałem Wojskowej Komendy Uzupełnień odpowiedzialnym za PMG.
9) Ma prawo do nadawania awansów, ceremonialnych odznaczeń, jak i do degradacji podległych żołnierzy i przeniesienia ich do Kompanii Karnej.
10) Może anulować rozkaz osoby mu podległej.
11) Wydaje dyrektywy i rozporządzenia.
12) Ogłasza stan wyjątkowy w Kosmosie.
13) Ma prawo do wyznaczenia swojego zastępcy spośród członków Rady PMG.

Art. 11.
Rada PMG wraz z Głównodowodzącym PMG sprawuje władzę wykonawczą w PMG, określoną przez kompetencje członków Rady PMG.

Art. 12.
W skład Rady PMG poza Głównodowodzącym PMG wchodzi sześciu mianowanych przez niego na czas nieokreślony członków, pełniących funkcje szefów poszczególnych organów Rady PMG (departamentów): Szef Spraw Wewnętrznych, Szef Spraw Zewnętrznych, Szef Wywiadu, Szef Bezpieczeństwa, Szef Treningu oraz Szef Produkcji i Technologii. Do Rady PMG mogą wejść także inne osoby, jeżeli powoła je do tego Głównodowodzący PMG.

Art. 13.
Departament Spraw Wewnętrznych zajmuje się sprawami administracyjnymi, polityką wewnętrzną i czynnościami sądowniczymi w PMG.

Art. 14.
Szef Spraw Wewnętrznych:
1) Jest wiceprzewodniczącym Rady PMG oraz Zgromadzenia Ogólnego PMG.
2) Czuwa nad organizacją i porządkiem wewnętrznym w PMG.
3) Podejmuje decyzje administracyjne.
4) Sprawuje nadzór nad finansami PMG.
5) Nadzoruje Główne Biuro Sędziowskie PMG.
6) Ma prawo do nadawania awansów, jak i do degradacji podległych mu oficerów.

Art. 15.
Departament Spraw Zewnętrznych zajmuje się kontaktami z zagranicznymi rządami, a także kontrolą nad koloniami PMG w Kosmosie.

Art. 16.
Szef Spraw Zewnętrznych:
1) Jest odpowiedzialny za negocjacje wszelkich traktatów.
2) Jest Ambasadorem Generalnym PMG na Księżycu.
3) Powołuje Ambasadorów PMG, nadzoruje prace zarządców kolonii.
4) Dowodzi misjami dyplomatycznymi PMG.
5) Kieruje misjami „pierwszego kontaktu”.
6) Reprezentuje PMG na zewnątrz.

Art. 17.
Departament Wywiadu nadzoruje działania wywiadowcze PMG, Siły Specjalne oraz wszelkie inne tajne działania.

Art. 18.
Szef Wywiadu:
1) Odpowiada za aktywność wszystkich tajnych operacji PMG.
2) Sprawuje nadzór i koordynuje działania służb specjalnych PMG.
3) Współpracuje z Ministerstwem Informacji Wielkiej Rzeczypospolitej w sprawach najwyższej wagi państwowej.

Art. 19.
Departament Bezpieczeństwa koordynuje wszelkie operacje militarne, zapewnia ochronę PMG i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kosmosie.

Art. 20.
Szef Bezpieczeństwa:
1) Koordynuje działania zbrojne PMG oraz prace dowódców flot.
2) Czuwa nad bezpieczeństwem wewnętrznym na terenach podległych PMG.
3) Jest zwierzchnikiem kontrwywiadu.
4) Współpracuje z cywilną administracją kosmiczną w sprawach związanych z bezpieczeństwem.

Art. 21.
Departament Treningu odpowiada za funkcjonowanie Akademii Gwiezdnej oraz procedury szkolenia.

Art. 22.
Szef Treningu:
1) Pełni funkcję rektora na Akademii Gwiezdnej.
2) Kieruje pracami Akademii.
3) Jest odpowiedzialny za program szkolenia kadetów.
4) Nadzoruje wszelkie Ośrodki Szkoleniowe PMG.

Art. 23.
Departament Produkcji i Technologii jest odpowiedzialny za funkcjonowanie stoczni oraz ośrodków badań naukowych w Kosmosie.

Art. 24.
Szef Produkcji i Technologii:
1) Nadzoruje wszelkie Ośrodki Badań Kosmicznych.
2) Sprawuje kontrolę nad działaniem stoczni orbitalnych.
3) Ustala normy produkcyjne w PMG.
4) Odpowiada za modernizację rozwiązań technicznych.

Art. 25.
Rada PMG pełni funkcję doradczą dla Głównodowodzącego PMG. Członkowie Rady PMG mają prawo do podejmowania decyzji drogą głosowania. Mogą także w specjalnym głosowaniu wetować decyzje Głównodowodzącego PMG, jeżeli weto uzyska przynajmniej pięć głosów za członków Rady PMG.

Art. 26.
Podczas wojny w skład Rady PMG, pełniącej wtedy funkcję Sztabu Generalnego PMG, wchodzi dodatkowo dziesięciu najwyższych oficerów dowodzących flotami (pięciu z Armii Księżyc i pięciu z Armii Mars), powołanych przez Głównodowodzącego PMG.

Art. 27.
Rada PMG spotyka się na sesjach, które zwołuje jej przewodniczący, gdy okoliczności tego wymagają. Każdy członek Rady PMG musi być powiadomiony o spotkaniu przez przewodniczącego lub przez osobę wyznaczoną przez niego. Sesje te mogą odbywać się drogą elektroniczną, jeśli nie wszyscy mogą być obecni.

 

Rozdział III
Zgromadzenie Ogólne PMG

Art. 28.
Zgromadzenie Ogólne PMG tworzą członkowie Rady PMG, oficerowie dowodzący flotami i dowódcy oddziałów i pododdziałów wojskowych, z wyjątkiem osób wykluczonych z niego przez Radę PMG.

Art. 29.
Zgromadzenie Ogólne PMG może być zwołane przez Głównodowodzącego PMG na wniosek własny bądź któregoś z członków Rady PMG lub oficera dowodzącego flotą.

Art. 30.
W sytuacjach krytycznych Zgromadzenie Ogólne PMG może być zwołane przez co najmniej pięciu członków Rady PMG.

Art. 31.
Zgromadzenie Ogólne PMG pełni funkcję doradczą dla Rady PMG, ponadto może w drodze głosowania przyjąć uchwałę, jednakże aby weszła ona w życie, musi być ratyfikowana przez Radę PMG.

 

Rozdział IV
Stopnie służbowe w PMG

Art. 32.
Stopnie służbowe w PMG są równoważne stopniom pozostałych rodzajów sił zbrojnych w Polskich Korpusach Inwazyjnych.

Art. 33.
W PMG istnieje w sumie dziewięć stopni, wymienionych poniżej od najniższego:
 

Gwardzista Kapral Sierżant
 
Chorąży Kapitan Komandor
 
Kontradmirał Admirał Wielki admirał

 

Art. 34.
[uchylono]

Art. 35.
Stopień chorążego i wyższe są stopniami oficerskimi.

Art. 36.
Stopień kontradmirała i wyższe są stopniami admiralskimi.

 

Rozdział V
Armia Księżyc i Armia Mars

Art. 37.
Armia Księżyc i Armia Mars są równoprawnymi nadrzędnymi jednostkami organizacyjnymi PMG.

Art. 38.
Obie Armie w równym stopniu podlegają Głównodowodzącemu PMG oraz Radzie PMG.

Art. 39.
Każdą z Armii zarządza sztab złożony z najwyższych w niej stopniem oficerów, powoływany przez Radę PMG.

Art. 40.
Głównym zadaniem Armii Księżyc jest ochrona wewnętrznej części Układu Słonecznego, począwszy od Ziemi i Polskiej Przestrzeni Kosmicznej.

Art. 41.
Armia Mars chroni zewnętrzną część Układu Słonecznego i jego pogranicze.

Art. 42.
Sztab Generalny Armii Księżyc mieści się na Stacji Kosmicznej Kopernik II, a Sztab Generalny Armii Mars na Stacji Kosmicznej Lem.

Art. 43.
Okrętem flagowym Armii Księżyc jest OWRP „2034: Zemsta Narodu” klasy Galeon, a okrętem flagowym Armii Mars jest OWRP „Piłsudski” klasy Armagedon.

 

Rozdział VI
Akademia Gwiezdna

Art. 44.
Do Akademii Gwiezdnej trafia każdy ochotnik pragnący być żołnierzem PMG.

Art. 45.
Ukończenie Akademii Gwiezdnej jest wymagane, aby zostać pełnoprawnym żołnierzem PMG.

Art. 46.
Kadeci szkolący się w Akademii Gwiezdnej na zaawansowanym etapie mogą być przydzieleni do jednostek wojskowych PMG, nigdy jednak nie mają prawa do zajmowania stanowisk dowódczych i kierowniczych w PMG.

Art. 47.
Długość nauki w Akademii Gwiezdnej oraz program szkolenia określa rozporządzenie Szefa Treningu.

 

Rozdział VII
Galaktyczny podział terytorialny

Art. 48.
Tereny do dwustu tysięcy kilometrów od planety Ziemi tworzą Polską Przestrzeń Kosmiczną.

Art. 49.
Polska Przestrzeń Kosmiczna jest integralną częścią Wielkiej Rzeczypospolitej i nie może być naruszana przez obce jednostki bez zezwolenia władz polskich.

Art. 50.
W razie nielegalnego naruszenia Polskiej Przestrzeni Kosmicznej, PMG zobowiązana jest do podjęcia odpowiednich działań, które określają dyrektywy.

Art. 51.
Tereny poza Polską Przestrzenią Kosmiczną, w których znajdują się placówki PMG, mają status kolonii, i mogą w nich przebywać obce, nienależące do wrogiego Wielkiej Rzeczypospolitej państwa lub cywilizacji jednostki, pod warunkiem, że nie ma żadnych podejrzeń o ich wrogich zamiarach. W innym przypadku PMG zobowiązana jest do podjęcia odpowiednich działań, które określają dyrektywy.

Art. 52.
Kolonią PMG zarządza zarządca wybrany przez Radę PMG bądź najwyższy w niej rangą oficer.

 

Rozdział VIII
Dyrektywy

Art. 53.
Dyrektywy są szczególnym rodzajem rozporządzeń dowództwa PMG. Są one rozszerzeniem Statutu PMG i mają taką samą jak on moc prawną.

Art. 54.
Dyrektywy uchwala Głównodowodzący PMG na wniosek swój własny, członka Rady PMG bądź oficera dowodzącego flotą.

Art. 55.
Żadna dyrektywa nie może stać w sprzeczności ze Statutem PMG, a także z obowiązującym prawem.

Art. 56.
Dyrektywa wchodzi w życie natychmiast po jej ogłoszeniu.

Art. 57.
Dyrektywa może być odwołana lub zmieniona przez Głównodowodzącego PMG bądź co najmniej 3/4 głosów członków Zgromadzenia Ogólnego PMG.

 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

Art. 58.
Statut PMG wchodzi w życie natychmiast po ratyfikowaniu go przez 3/4 głosów Zgromadzenia Ogólnego PMG.

Art. 59.
Statut PMG może zostać zmieniony na wniosek Głównodowodzącego PMG bądź Rady PMG.

Art. 60.
Każda poprawka do Statutu PMG, zanim wejdzie w życie, musi być ratyfikowana większością głosów Zgromadzenia Ogólnego PMG.

Art. 61.
Każdy żołnierz PMG, niezależnie od stopnia służbowego i stanowiska, który postąpi niezgodnie ze Statutem PMG lub dyrektywami, może zostać postawiony przez Radę PMG pod sąd wojskowy.

Art. 62.
Załącznik I do Statutu PMG - Zbiór Dyrektyw.

Art. 63.
Kwestie nieregulowane w Statucie PMG podlegają odpowiednim dyrektywom, rozporządzeniom, ustawom i uchwałom, bądź zdrowemu rozsądkowi.

 

adm. cats_shit_pl
Głównodowodzący PMG

kadm. Ixer
Szef Spraw Wewnętrznych
Zastępca Głównodowodzącego PMG

 


 

Załącznik I do Statutu Polskiej Marynarki Gwiezdnej
Zbiór Dyrektyw

Dyrektywa nr 1 (Pierwsza Dyrektywa)

Jako, że każda istota rozumna ma prawo do życia zgodnie ze swoją naturalną ewolucją kulturową, personel PMG nie może zakłócać normalnego rozwoju życia i kultury innej rasy. Za zakłócenia uznaje się demonstrację wiedzy, siły lub technologii rasie, która nie jest w stanie rozumieć i posługiwać się poprawnie tą wiedzą. Personel Gwiezdnej Floty nie może naruszyć Pierwszej Dyrektywy, nawet jeśli oznacza to zagrożenie dla jego życia lub statku, chyba że działa w celu naprawy wcześniejszego naruszenia lub przypadkowego skażenia obcej kultury.

Dyrektywa nr 2

Dowództwo PMG uznaje prawo każdego dowódcy statku do interpretacji Pierwszej Dyrektywy w zgodzie z innymi dyrektywami opartymi na okolicznościach kontaktu z daną nowoodkrytą formą życia.

Dyrektywa nr 3

W ekstremalnie nagłych przypadkach przedstawiciele władz PMG upoważnieni są do podjęcia nadzwyczajnych środków do opanowania sytuacji, która może stworzyć zagrożenie dla jej mieszkańców. W ramach tych środków mają prawo przejąć czasowo dowodzenie nad każdym statkiem PMG lub jej personelem. Personel PMG ze swej strony zobowiązany jest do pełnej współpracy z danym przedstawicielem.

Dyrektywa nr 4

Jeżeli personel PMG odbierze sygnał od mieszkańców Wielkiej Rzeczypospolitej proszących o pomoc, zobowiązany jest do natychmiastowej odpowiedzi na dany sygnał, zawieszając inne czynności.

Dyrektywa nr 5

W przypadku dostrzeżenia w Polskiej Przestrzeni Kosmicznej statku i zidentyfikowaniu go jako nienależącego do PMG, dowódca statku ma obowiązek ustalić przyczynę obecności tego statku w tym miejscu. Jeśli są uzasadnione podejrzenia, że statek ma wrogie zamiary, dowódca powinien podjąć odpowiednie działania w celu ochrony życia i mienia obywateli Wielkiej Rzeczypospolitej. Najbardziej drastyczne metody powinny być jednak podejmowane z rozwagą, aby uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi.

Dyrektywa nr 6

Personel PMG nie ma obowiązku respektować granic terytorialnych niezależnych państw oraz rządów.

Dyrektywa nr 7

Jedynie po otrzymaniu wyraźnego rozkazu od Naczelnika Państwa Polskiego lub dowództwa Polskich Korpusów Inwazyjnych, PMG może ingerować w wewnętrzne sprawy niezależnego rządu w celu przywrócenia pokoju i zabezpieczenia życia oraz własności obywateli Wielkiej Rzeczypospoliej.

Dyrektywa nr 8

Żaden żołnierz PMG nie może udać się w rejony nieznane PMG bez zwierzchnika przynajmniej w randze wyższego oficera.

Dyrektywa nr 9

Żaden wyższy oficer jak i hetman nie może udać się w potencjalnie niebezpieczne miejsce bez eskorty uzbrojonej stosownie do okoliczności.

Dyrektywa nr 10

Personel PMG może zapewnić technologiczną, medyczną lub inną pomoc członkom niezależnego państwa, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z interesami oraz bezpieczeństwem PMG i Wielkiej Rzeczypospolitej.

Dyrektywa nr 11

Dowódcy statków PMG w niebezpiecznej sytuacji zobowiązani są stawiać życie członków swojej załogi za ważniejsze od losów statku.

Dyrektywa nr 12

Jako, że każda jednostka ma prawo do swobodnego wyrażania swojej opinii, personel PMG ma prawo do prywatnych komentarzy na temat polityki i decyzji reprezentantów rządu pod warunkiem, że nie zakłóci to celów danej misji oraz dyrektyw PMG.

Dyrektywa nr 13

Jeśli głównodowodzący statku lub placówki PMG jest zdania, że dana osoba lub grupa osób stanowi zagrożenie dla personelu PMG lub obywateli Wielkiej Rzeczypospolitej, ma prawo użyć środków, które uważa za stosowne (włączając w to użycie siły), by zapewnić zagrożonym bezpieczeństwo.

Dyrektywa nr 14

Jeżeli w sytuacji ekstremalnego zagrożenia (np. w czasie wojny) personel PMG weźmie do niewoli cywila lub wojskowego, zobowiązany jest do traktowania go z honorami należnymi jego zawodowi lub randze, chyba że takie traktowanie zagraża bezpieczeństwu Wielkiej Rzeczypospolitej lub PMG.

Dyrektywa nr 15

Żaden członek personelu PMG nie może być obarczony odpowiedzialnością za akcje swojego zwierzchnika. Podobnie żaden członek personelu PMG nie może współuczestniczyć w karze swojego zwierzchnika, jeśli nie był bezpośrednio zaangażowany w akcje prowadzącą do przewinienia. Ta dyrektywa obowiązuje także w przypadku udowodnionego naruszenia Pierwszej Dyrektywy.

Dyrektywa nr 16

Członek personelu PMG ma prawo odmówić pełnienia obowiązków, jeśli narażają go one na rozłąkę z rodziną w przypadku, gdy istnieje możliwość zabrania jej na pokład statku lub innego obiektu PMG.

Dyrektywa nr 17

Żaden oficer dowodzący nie może być usunięty ze stanowiska, chyba że wyraża na to zgodę co najmniej trzech wyższych oficerów obecnych na miejscu.

Dyrektywa nr 18

Główną odpowiedzialnością głównodowodzącego dowolnego obiektu PMG jest troska o dobro swojej załogi, włączając w to cywili. Dlatego też nie może on wydawać żadnych rozkazów, które narażałyby załogę na niepotrzebne niebezpieczeństwo, za wyjątkiem sytuacji kryzysowych lub kiedy jest to nieuniknione.

Dyrektywa nr 19

Warunki i specyfikacje Pierwszej Dyrektywy odnoszą się do wszystkich rozumnych form życia niezależnie od tego, czy są one naturalnego, czy sztucznego pochodzenia.

 

adm. cats_shit_pl
Głównodowodzący PMG